Szukaj w treści

Nota prawna

 1. Ogólne Warunki Handlowe, nazywane dalej "OWH", obowiązują dla wszystkich obecnych oraz przyszłych dostaw oraz świadczeń ecointernational.eu.
 2. Dla korzystania z usług nieświadczonych bezpośrednio obowiązują obecne warunki handlowe tego, kto owe usługi oferuje. Warunki klienta, które są sprzeczne z OWH lub je uzupełniają obowiązują tylko, jeżeli ecointernational.eu zaakceptuje je pisemnie
 3. Wszystkie oferty ecointernational.eu są otwarte oraz niewiążące. ecointernational.eu zastrzega sobie odchylenia od oferty również po przyjęciu oferty przez klienta, o ile są one uwarunkowane technicznie lub nieznaczne. Właściwości wymienione w prospektach i innych dokumentach obowiązują jako nie zagwarantowane.
 4. Stosunek umowy nawiązuje się między ecointernational.eu a Klientem poprzez rejestrację i potwierdzenie przesłane mailem. Stosunek umowy zawiera się na czas nieokreślony i mogą go zakończyć obie strony umowy corocznie przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 5. Klientowi przekazuje się wraz z potwierdzeniem zlecenia account oraz hasło. O zachowanie ich w tajemnicy dba Klient. Przekazanie dalej jest również niedopuszczalne, tak jak i udostępnianie części lub całej usługi online osobom trzecim. W takich przypadkach ecointernational.eu jest uprawnione do zablokowania dostępu.
 6. Klient jest uprawniony do korzystania z ecointernational.eu wyłącznie na swój użytek. Zabrania się dlatego klientowi w szczególności wykorzystywania dostaw oraz świadczeń, w szczególności danych, w sposób komercyjny bądź niekomercyjny, ich powielania, rozpowszechniania, dzierżawy, wypożyczania lub udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób. Użyte we wszystkich przypadkach oprogramowanie podlega ochronie prawem autorskim i własnością. Klient zobowiązuje się do zaniechania wszelkich działań, które umożliwiałyby mu bądź osobom trzecim wykonanie kopii oprogramowania, struktury baz danych lub obrazowania formalnego poszczególnych dokumentów. Zapis ten obowiązuje również po zakończeniu stosunku umowy
 7. Oprogramowanie, bazy danych jak i dostawy oraz świadczenia ecointernational.eu są chronione prawem autorskim.
 8. ecointernational.eu jest uprawnione do natychmiastowego wypowiedzenia umowy lub przejściowego zablokowania dostępu, jeżeli Klient naruszy swoje umowne zobowiązania, jeżeli wszczęto przeciw Klientowi postępowanie upadłościowe bądź układowe lub z braku masy zostało ono odrzucone lub jeżeli Klient zalega z płatnością.
 9. W przypadku, kiedy przedwczesne rozwiązanie umowy przypisywane jest Klientowi, ecointernational.eu jest uprawnione do rozliczenia opłat za inne wykonane świadczenia bez swojej szkody, a opłata za abonament rozliczana jest do końca danej umowy jako odszkodowanie zryczałtowane. Dochodzenie szkody wykraczającej poza tę sumę jest odrębną kwestia.
 10. Obowiązujące każdorazowo opłaty za korzystanie z usługi online są ustalone w obowiązujących w danym czasie cennikach. Opłaty za abonament są rozliczane na bieżąco corocznie z góry. Na inne opłaty ustalone w cennikach wystawia się Klientowi rachunek comiesięcznie lub po powstaniu kosztu z dołu. Informacje o wyjątkach zawarte są w cennikach. O zmianie cen lub warunków płatności informuje się Klienta oline lub mailem.
 11. Płatności uiszcza klient po przedłożeniu mu rachunku bez wyznaczania terminu płatności. Ustala się odsetki za zwłokę w wysokości 10% w skali roku. Istnieje możliwość dodatkowego dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody przez zwłokę. Klient zobowiązuje się również do pokrycia kosztów upomnień oraz inkaso.
 12. Zapewnienie wymogów technicznych do korzystania z ecointernational.eu należy do Klienta. Korzystanie z serwisu może się odbywac tylko w normalnej działalności handlowej oraz w ustalonym zakresie.
 13. ecointernational.eu nie może zapewnić dostępności o każdym czasie, natomiast dokonuje wszelkich starań jeśli chodzi o regularne przeglądy techniczne, mając na celu osiągnięcie pełnej dostępności. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności za przerwy uwarunkowane działaniem systemu.
 14. Klient przyjmuje do wiadomości wyraźnie, że dane zawarte w bankach danych nie są sprawdzane pod względem prawidłowości, włącznie z zawartymi terminami, kompletnością, prawidłowością, możliwościami ich wykorzystania, tłumaczeniem i obrazowaniem zgodnym ze znakami, a ecointernational.eu  nie jest objęte obowiązkiem sprawdzania danych.
 15. Wyłączone są roszczenia odszkodowawcze wobec ecointernational.eu, o ile szkoda nie została spowodowana zamierzonym lub rażąco niedbałym działaniem. Poza tym wyłącza się wszelką odpowiedzialność lub gwarancję w związku z korzystaniem, przydatnością bądź brakiem przydatności i/lub technicznym wyposażeniem i/lub prawidłowością, włącznie z zawartymi terminami, kompletnością, prawidłowością, możliwościami ich wykorzystania, tłumaczeniem i obrazowaniem zgodnym ze znakami zapisanych danych. Odnosi się to również do błędów popełnionych podczas transferu i/lub przesyłania. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje wszelką odpowiedzialność za drobną nieuwagę, za roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przerwaniem pracy, utraty danych i/lub informacji, braku danych, uszkodzenia oprogramowania, braku zysku, nieuzyskanych oszczędności, straty na odsetkach, szkód następczych i majątkowych. Wyłącza się przeniesienie ciężaru dowodowego za rażącą nieuwagę. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują przy wyłączeniu odpowiedzialności za rażącą nieuwagę asystentów wykonawczych oraz zaopatrujących ecointernational.eu. Wyłącza się obowiązek wymiany zastępczej w przypadku szkód materialnych wynikających z Ustawy o odpowiedzialności za produkt jak i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt wywiedzione z innych regulacji.
 16. Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych stałych przy wsparciu automatycznego systemu.
 17. ecointernational.eu jest uprawnione do korzystania z usług osób trzecich przy wykonaniu umowy.
 18. O zmianach OWH informuje się Klienta pisemnie, online lub mailem. Jeżeli Klient nie sprzeciwi się w ciągu 14 dni, uznaje się je za przyjęte.
 19. Jeżeli jakaś regulacja OWH jest bądź okaże się nieważna lub nieskuteczna, zapis, który stał się nieważny zastępowany jest innym najbliższym temu zapisowi w swych konsekwencjach ekonomicznych, zgodnym z prawem zapisem. Nieważność bądź nieskuteczność jednego zapisu nie narusza ważności innych zapisów. Zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej.
 20. Obowiązuje prawo austriackie. Wyłącza się zastosowalność Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Językiem umowy jest język  niemiecki. Miejscem wykonania zobowiązania dla świadczenia oraz płatności jest siedziba ecointernational.eu. Jako właściwość miejscową sądu dla wszelkich sporów prawnych odnośnie  istnienia bądź nieistnienia stosunku umowy, który podlega niniejszym OWH, lub dla sporów prawnych z tytułu tego rodzaju stosunków umownych ustala się, zgodnie z wartością sporu, wyłączną właściwość Sądu Rejonowego ds. Handlowych w Wiedniu lub Sądu Rejestrowego w Wiedniu.

Wiedeń, luty 2016

Masz pytania?    

Marcin Mikulski
ecoplus International Polska
Sp. z o.o.
Marynarska Point Phase II
Postępu 15C
02-676 Warszawa